Brabant kan al op korte termijn betekenisvolle stappen zetten, door stevige ambities neer te zetten op de volgende zes gebieden:

 1. De productie van groene waterstof tegen een concurrerende prijs
 2. De productie van waterstofequipment en van bussen en vrachtauto’s op waterstof
 3. Netbalancering en opslag van duurzame energie met behulp van waterstof
 4. Groene waterstof voor heavy duty via een dekkend netwerk van H2-tankstations in Brabant
 5. Groene waterstof als duurzame grondstof voor de industrie
 6. Kennisontwikkeling rond waterstof (m.n. energieopslag en het terugdringen van energieverlies)

Quick wins in Brabant
Om de kansen te pakken die er nu al liggen m.b.t. waterstof is snel een actieve opstelling van de provincie Noord Brabant als coördinerende overheid (en organisaties als de BOM als uitvoerder) zeer noodzakelijk. Door het bundelen van reeds bestaande initiatieven van bedrijven en kennisinstellingen kunnen quick wins  worden geboekt.

De quick wins kunnen als volgt op korte termijn worden gerealiseerd:

 • Brabants waterstof bedrijvencluster
  Vormen van een waterstof bedrijvencluster van Brabantse bedrijven door de BOM te Tilburg (o.a. benaderen en inschakelen van de 26 Brabantse bedrijven die nu al actief zijn m.b.t. waterstof zoals blijkt uit FME studie).
  Doelen van dit cluster zijn:
  – Kennisuitwisseling en kennis opbouwen met betrekking tot power-to-gas concepten
  – Ontwikkeling en realisatie van power-to-gas demonstratieprojecten in Brabant
  – Creëren van innovatieve business modellen die een toekomstige winstgevende power-to-gas markt mogelijk maken
  – Positionering van de Brabantse industrie in de Europese power-to-gas markt
  – Relevante partner op Nederlands niveau in de strategische discussies m.b.t. de transitie naar hernieuwbare energie en de potentie van waterstof hierbij

 

 • Provinciaal waterstof beleid
  Als onderdeel van EU beleid en programma’s (bijvoorbeeld JU Hydrogen) en landelijke beleidsontwikkeling pro actief Brabantse deelprogramma’s ontwikkelen met business-plannen per toepassingsgebied (groene waterstofproductie, industrie, heavy-duty en netbalancering) en een provinciale Agenda Groene Waterstof gedragen door stakeholders. Opbouwen en stimuleren van samenwerking tussen sleutelpartijen (overheden, marktpartijen, kennisinstellingen, netwerkbedrijven en maatschappelijke organisaties), zodat de ontwikkeling van een waterstofecosysteem gecoördineerd vorm kan krijgen. Dit vraagt om een sterke projectorganisatie met als taak de agendering van waterstof, de ontwikkeling van een groen waterstofprogramma, de positionering binnen de Alliantie Energieopslag en het bevorderen van de totstandkoming van businessplannen per toepassingsgebied.
  Vooruitlopend op deze deelprogramma’s zou zo snel mogelijk moeten worden gestart met een meerjarig ondersteuningsbeleid voor regionale H2 demo projecten per toepassingsgebied.

 

 • Snelle realisatie van waterstofinfrastructuur in Brabant
  Vooruitlopend op het provinciale waterstofbeleid zo snel mogelijk starten met een actieve uitrol van Clean Energy Hubs in Brabant, in samenwerking met waterstoftankstations initiatiefnemers in Brabant (o.a. H2point in Made en het waterstoftankstation project van MOED Tilburg). Ook het actief benutten van de waterstofbuisleiding die door Brabant loopt biedt volop kansen voor het opzetten van een adequate waterstofinfrastructuur in Brabant.
  Hierbij is ook de inzet van provinciale ondersteuningsmiddelen vereist gelet op de eerdere  genoemde ‘kip-ei probleem’: geen vraag naar waterstof dan ook geen aanbod en vice versa.

 

 • Realisatie Fuelliance
  Bij de verdeling van de nationale middelen voor Elektrochemische Conversie & Materialen (ECCM) is Brabant er niet aan te pas gekomen. Voor Brabant liggen er in de nabije toekomst nog kansen bij de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) call Opslag & Conversie. Het programma roept kennisinstellingen en andere geïnteresseerde partijen op tot het deelnemen aan onderzoeks- en implementatieprojecten. De gehonoreerde projecten laten zien dat alleen een sterk opdrachtgeverschap, goed afgestemde samenwerking van kennis-instellingen en bedrijven en de inzet van eigen provinciale middelen tot succes leiden.

 

 • Realisatie GreenH2UB’s
  De GreenH2UB waar de BOM en Force RE en partners aan werken is van groot belang om concrete voorbeeld projecten van de grond te krijgen in Brabant. Dit voorwerk van de BOM en Force RE is zeer bruikbaar voor het concreet maken van het provinciaal waterstofbeleid (zie B). Cruciaal is dat er snelheid wordt gemaakt en dat er concrete resultaten worden geboekt bij zowel GreenH2UB en het provinciale waterstofbeleid.