Brabant van achterblijver naar koploper!

De wereld staat voor de opgave om richting 2050 de CO2-uitstoot met 80 tot 95% te verminderen. Er moeten ook regionaal stappen worden gezet naar een klimaatneutraal energie- en grondstoffen systeem en dat vraagt inspanningen op een breed terrein van alle partijen. Maar het biedt ook economische en maatschappelijke kansen voor onze provincie.

Wij zijn ervan overtuigd dat waterstof bij de klimaataanpak en de energietransitie een sleutelrol gaat vervullen. Waterstof maakt immers grootschalige en efficiënte integratie van hernieuwbare energie mogelijk. Internationaal wordt dat steeds meer onderkend, de mondiale ontwikkelingen op dit gebied gaan razendsnel. Nationaal wordt dit nu voorzichtig opgepakt, in het Klimaatakkoord van juni 2019 wordt waterstof een aantal keren genoemd en aangemerkt als sectoroverstijgende oplossing. Maar in Brabant lijken we stil te staan, in het energietransitiebeleid van provincie en gemeenten komt het woord waterstof niet voor. En daardoor dreigt Brabant op achterstand te komen en worden kansen gemist.

De Brabantse Waterstof Coalitie wil het waterstofbeleid in Brabant naar een hoger ambitieniveau helpen tillen. Waterstof moet een prominentere plek krijgen in de Brabantse energietransitie agenda. De befaamde innovatiekracht van Brabant kan en moet ook op dit gebied zichtbaar worden. Brabant wordt koploper in plaats van achterblijver en een duidelijke speler in de nationale agenda.

Brabant kan al op korte termijn stevige ambities neerzetten op de volgende actielijnen:

  • De productie van groene waterstof tegen een concurrerende prijs
  • De productie van waterstofequipment en van bussen en vrachtauto’s op waterstof
  • Netbalancering en opslag van duurzame energie met behulp van waterstof
  • Groene waterstof voor zwaar transport via een dekkend netwerk van H2-tankstations
  • Groene waterstof als duurzame grondstof voor de industrie
  • Kennisontwikkeling op het gebied van groene waterstofeconomie

De leden van de Brabantse Waterstof Coalitie willen hun verantwoordelijkheid nemen door gezamenlijk business cases uit te werken op bovenstaande actielijnen. Daarmee willen we een impuls gegeven aan de versnelling en opschaling van het gebruik van waterstof in Brabant.

Wij roepen de provincie op om een coördinerende en faciliterende rol te spelen en te bevorderen dat Brabant op dit gebied zijn kansen gaat verzilveren. Reeds op korte termijn kunnen betekenisvolle stappen worden gezet. Quick wins kunnen worden geboekt door de bestaande, maar versnipperde initiatieven van bedrijven, ontwikkelingsmaatschappijen en kennisinstellingen in Brabant aan elkaar te verbinden en te zorgen voor de ontwikkeling van een ecosysteem op waterstofgebied. Hierbij hoort een stevige provinciale ondersteuningsregeling voor private en publieke partijen die op dit gebied stappen willen zetten.