Het recente Klimaatakkoord bevestigt de rol van waterstof in een duurzame energievoorziening en stelt voor om via een programmatische aanpak te komen tot een geïntegreerd waterstofbeleid. Zo’n programma zou moeten bestaan uit een landelijke component, als het gaat om de realisatie van de noodzakelijke randvoorwaarden, maar ook uit regionale deelprogramma’s met een maatwerkaanpak per industriecluster en omliggend verzorgingsgebied. Dit vraagt samenwerking tussen de sleutelpartijen (overheden, marktpartijen, kennisinstellingen, netwerkbedrijven en maatschappelijke organisaties), zodat de ontwikkeling van een waterstofsysteem gecoördineerd vorm kan krijgen.
Op diverse terreinen zijn er al belangrijke waterstofplannen en -initiatieven, zoals de Gasunie-backbone, de waterstoftankinfrastructuur van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en    het H2Platform.

De provincie Noord-Brabant heeft met de Energie Agenda 2030 nieuw beleid ontwikkeld voor de realisatie van beleidsdoelen m.b.t. duurzame energie. Op een aantal verspreide plaatsen zien wij potentiële aanknopingspunten voor een H2-aanpak, maar het geheel heeft nog weinig samenhang en nauwelijks substantie. Vanuit H2-optiek zien wij vooral aanknopingspunten met het project Fuelliance (onderdeel van de Alliantie Energieopslag) dat gaat inspelen op de opslag van energie in duurzame brandstoffen. De provincie beschrijft dat het energiegebruik in toenemende mate elektrificeert waardoor de behoefte aan flexibiliteit om tekorten en overschotten van duurzame elektriciteit te balanceren toeneemt. Echter, H2 is nog niet een expliciet onderdeel van de provinciale beleidsagenda en zou dat wel moeten worden.

Mede daardoor zien we waterstof tot dusver niet terugkomen in de Regionale Energie Strategieën (RES’en), waarop de provincie sterk wil inzetten volgens het recente bestuursakkoord ‘Kiezen voor kwaliteit’ 2019-2023. Opvallend is dat het woord ‘waterstof’ geen enkele keer wordt genoemd. Dat bevestigt het beeld dat waterstof min of meer wordt genegeerd in de Brabantse beleidsplannen. In ieder geval is het niet een expliciet onderdeel van de provinciale beleidsagenda.